Archive for Lipiec, 2011

Jestem pracodawcą, zatrudniam dwie osoby. Czy muszę dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Posted by:

Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy KAŻDY pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe występujące na stanowisku pracy. Nie jest zatem powiedziane od ilu pracowników zatrudnionych ten obowiązek wynika. Zatrudniając nawet jednego pracownika pracodawca ma obowiązek ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe.

Zobacz więcej →
0

Kto może świadczyć usługi w zakresie bhp?

Posted by:

Kodeks Pracy mówi, że aby świadczyć usługi z zakresu bhp trzeba posiadać  tytuł specjalisty ds. bhp. Tytuł ten można otrzymać po skończeniu studiów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legitymować się rocznym stażem w służbie bhp.

Zobacz więcej →
0

Czy szkolenie bhp okresowe może przeprowadzić pracodawca ?

Posted by:

Szkolenie bhp okresowe musi spełniać szereg wymogów określonych w przepisach w sprawie szkoleń z zakresu bhp. Pracodawca może być organizatorem szkolenia i zapewnia odpowiedni poziom szkolenia wynajmując wykładowców legitymujących się wiedzą i kompetencjami w tym zakresie.

Zobacz więcej →
0

Czy pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bhp?

Posted by:

Tak. Art. 2373 § 21 k.p. stanowi iż, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Zobacz więcej →
0

Kto przeprowadza szkolenia wstępne

Posted by:

Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności, zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zobacz więcej →
0
Page 2 of 2 12