Szkolenia bhp – Olsztyn i inne miasta Polski

DIWOS szkolenia bhp olsztyn
DIWOS szkolenia bhp olsztyn

 

Szkolenia BHP dla wszystkich grup zawodowych

Zgodnie z Art. 237 3 § 2 Kodeksu Pracy, Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jednym z naszych podstawowych zadań w ramach świadczonych usług jest kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych.

Szkolenia bhp organizujemy w Olsztynie i innych miastach kraju w postaci wykładów, seminariów połączonych z warsztatami, bądź w formie samokształcenia kierowanego. Klienci mają więc do wyboru szeroki wachlarz propozycji, które mogą indywidualnie dopasować do swoich potrzeb.

Każde szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę oraz wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo pracownika w szkoleniu.
Do każdego szkolenia związanego z bezpieczeństwem i higieną pracy otrzymują Państwo program oraz materiały dydaktyczne. Gwarantujemy korzystne warunki współpracy.

 
 • Szkolenia wstępne BHP – Instruktaż ogólny

  Szkolenie wstępne przeznaczone jest dla wszystkich osób rozpoczynających pracę.

  Podczas Instruktażu ogólnego pracownik zostaje zapoznany z:

   • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy;
   • Przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
   • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

  Instruktaż ogólny powinien odbyć się przed dopuszczeniem do wykonywanej pracy:

   • Wszystkich nowo zatrudnionych pracowników;
   • Studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie;
   • Uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

  Odbycie instruktażu ogólnego pracownik potwierdza podpisem na karcie szkolenia wstępnego. Szkolenie wstępne organizujemy w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu. Podczas szkolenia stosowane są odpowiednie środki dydaktyczne, filmy, prezentacje multimedialne oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.

 • Szkolenia okresowe BHP

  Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  Pierwsze szkolenie okresowe powinno być zorganizowane:

   • do 30 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika dla pracodawców;
   • do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla osób kierujących pracownikami;
   • do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy dla pozostałych grup pracowniczych (pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych).

  Kolejne szkolenie okresowe powinno być wykonane dla:

  – osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów nie rzadziej niż raz na 5 lat
  – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niż raz na 3 lata
  – pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż raz w roku
  – pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów i organizatorów produkcji, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń technicznych nie rzadziej niż raz na 5 lat
  – pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne nie rzadziej niż raz na 6 lat
  – pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby nie rzadziej niż raz na 5 lat

  Każde szkolenie zakończone jest egzaminem (testem) i potwierdzone zaświadczeniem potwierdzającym odbycie szkolenia. Każdy pracownik otrzymuje od nas dodatkowe materiały szkolenie a pracodawca szczegółowy program szkolenia.

  Zgodnie z przepisami prawa jedną z form szkoleń jest tzw. „forma samokształcenia kierowanego”, przez którą rozumie się formę szkolenia umożliwiającą uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności
  w zakresie bhp, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

  Szkolenia okresowe w formie samokształcenia kierowanego są dostępne dla osób będących pracodawcami
  oraz innych osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych.

 • Szkolenia specjalistyczne

  Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

  Chcąc podnosić bezpieczeństwo w firmie oraz spełniać wymagania Art. 2091 Kodeksu Pracy pracodawca jest zobowiązany do wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy. Osoba wyznaczona przez pracodawcę do pełnienia tej funkcji musi mieć ważne szkolenie okresowe bhp oraz dodatkowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Proponujemy Państwu profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzane przez wysoce wykwalifikowaną kadrę instruktorów wśród których znajdują się czynnie działający ratownicy medyczni i strażacy. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, a mimo tego że siedzibą naszej firmy jest Olsztyn, szkolenia organizujemy na terenie całego kraju.

  Program szkolenia bhp zawiera m.in.:

   • zasady bezpieczeństwa w przypadku udzielania pierwszej pomocy;
   • regulacje prawne;
   • kompletowanie apteczki pierwszej pomocy;
   • organizacja miejsca wypadku, wzywanie pogotowia;
   • postępowanie z poszkodowanymi;
   • ocena funkcji życiowych;
   • postępowanie podczas utraty przytomności;
   • resuscytacja;
   • działania w przypadku masywnych krwotoków;
   • postępowanie w urazach kończyn, głowy;
   • postępowanie we wstrząsie;
   • postępowanie w przypadku oparzeń;
   • postępowanie w przypadku porażenia prądem;
   • postępowanie w razie zadławienia;
   • ewakuacja z miejsca zdarzenia.

  Do nauki wykorzystujemy nowoczesne metody przekazu:

   • aktywne prezentacje multimedialne,
   • fantomy do nauki resuscytacji,
   • apteczki pierwszej pomocy,
   • sprzęt ratowniczy.

  Szkolenie kończy się testem pisemnym oraz sprawdzeniem umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
  Każdy kursant otrzymuje imienne zaświadczenie o pozytywnym ukończeniu kursu.


  Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  Szkolenie z zakresu Ochrony przeciwpożarowej przewidziane jest dla osób wykonujących działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

  Program szkolenia zawiera:

   • obowiązujące regulacje prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
   • instrukcję technologiczno ruchową (jeśli takowe są przewidziane);
   • zagrożenie pożarowe budynków, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
   • zasady ewakuacji i mienia;
   • odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej w zakresie zapobiegania pożarom;
   • obowiązki pracowników w przypadku pożaru;
   • sposobami alarmowania na wypadek powstania pożaru;
   • środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy – charakterystyka, zastosowanie. Zasady oznakowanie dróg ewakuacyjnych i sprzętu ppoż.
   • przewidzianymi sposobami ewakuacji ludzi i mienia na wypadek powstania pożaru;
   • zarządzenie w sytuacji kryzysowej. Zasady współpracy z Policją, Strażą Pożarną, załogami Ratownictwa Medycznego.

  Podczas szkoleń bhp odbywających się w Olsztynie wykorzystane są prezentacje multimedialne, filmy wyjaśniające procesy spalania oraz metody gaśnicze. Pokazywany jest sprzęt gaśniczy oraz jego przekroje wyjaśniające zasady działania. Możliwe jest wykonanie kontrolowanego gaszenie pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice proszkowe, gaśnice śniegowe oraz gaśnice pianowe).
  Szkolenie kończy się wystawieniem certyfikatu z odbytego szkolenia.


  Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

  Uczestnik kursu nabywa umiejętności prowadzenia zajęć z osobami dorosłymi i spełnia nałożone na pracodawcę wymogi prawne w zakresie należytego przygotowania kadry kierowniczej

Przyjmujemy zlecenia dotyczące przeprowadzenia szkoleń BHP dla osób, które dopiero zaczynają pracę (tzw. szkolenia wstępne), okresowe (aktualizacja i ugruntowanie wiadomości) oraz specjalistyczne (z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej lub ochrony przeciwpożarowej).

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez doświadczoną kadrę. Posiada ona odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę – dzięki temu może profesjonalnie uczyć podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, udzielania pierwszej pomocy i innych związanych z tym zakresem zagadnień. Wszystkie szkolenia BHP prowadzone są przez specjalistów mających uprawnienia np. ratownika medycznego, czy specjalisty ds. BHP. Harmonogram oferowanych przez nas szkoleń jest tak opracowywany, aby obejmował zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną.