Archive for Lipiec, 2011

Czy potrzebuję stałej obsługi bhp czy wystarczą okresowe wizyty inspektora?

Posted by:

Stopień intensywności pracy służby bhp zależy m.in. od ilości zatrudnionych pracowników, od rodzaju działalności oraz zagrożeń występujących na stanowiskach pracy. Kodeks Pracy nakazuje zatrudnienie pracownika służby BHP przez pracodawców zatrudniających ponad stu pracowników. Jeżeli natomiast w śród pracowników nie można wskazać osoby do pełnienia takiej funkcji, pracodawca może zlecić pełnienie tej roli specjaliście z poza zakładu. Intensywność działalność takiej osoby zależeć będzie od ustalonych warunków, a także od wielkości firmy, rodzaju zagrożeń oraz poziomu organizacji zarządzania bhp.

Zobacz więcej →
0

Czy kwestie ppoż. są uregulowane konkretnymi przepisami? Jakimi?

Posted by:

Najważniejsze kwestie ochrony przeciwpożarowej regulowane są przez ustawę o ochronie przeciwpożarowej, rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Komplet przepisów regulujących kwestie ppoż. znajdziecie Państwo w dziale Akty Prawne.

Zobacz więcej →
0

Czy kwestie BHP są uregulowane konkretnymi przepisami? Jakimi?

Posted by:

Kwestie BHP reguluje przede wszystkim dział X Kodeksu Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegółowe kwestie regulowane są przez szereg innych ustaw i rozporządzeń, które znajdziecie Państwo w dziale Akty Prawne.

Zobacz więcej →
0

W swojej firmie zatrudniam kilku pracowników. Czy ciążą na mnie obowiązki w zakresie BHP i PPOŻ. Jeśli tak, to jakie?

Posted by:

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę jest pracodawcą, musi więc realizować wszystkie obowiązki w zakresie bhp i ppoż. Do podstawowych obowiązków należą m.in. szkolenia bhp, badania lekarskie, oceny ryzyka zawodowego, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, opracowanie planów ewakuacji, zapewnienie bezpiecznych pomieszczeń, oraz urządzeń i maszyn.

Zobacz więcej →
0

Prowadzę małą firmę jednoosobową. Czy ciążą na mnie obowiązki w zakresie BHP lub PPOŻ?

Posted by:

Obowiązki związane z BHP obciążają przede wszystkim pracodawców, czyli osoby zatrudniające pracowników. Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, nie ma głównych obowiązków – szkoleń BHP, badań lekarskich, ocen ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych.

Jeżeli natomiast zatrudnia inne osoby na podstawie umów cywilnych, wtedy ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tych osób. Jeżeli na terenie zakładu pracują pracownicy innego pracodawcy, to właściciel również powinien zapewnić bezpieczeństwo warunków pracy. Przykładowo przepisy prawa budowlanego nie dotyczą pracodawców, a właścicieli lub użytkowników budynków, więc wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej jest obowiązkiem niezależnie od statusu pracodawcy.

Ochrona przeciwpożarowa jest obowiązkiem ...

Zobacz więcej →
0

Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp przez pracodawcę i inne osoby kierujące pracownikami?

Posted by:

Zgodnie z art. 283 § 1 k.p. kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Art. 220. § 1. k.k. stanowi iż, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zobacz więcej →
0

Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Posted by:

Podobnie jak szkolenie z zakresu pierwszej pomocy tak szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej należą do obowiązków pracodawcy. Należy wyznaczyć pracowników do przeszkolenia i umieścić wykaz pracowników z imienia i nazwiska, numerem telefonu i miejscem pracy w widocznym miejscu.

Zobacz więcej →
0

Czy trzeba szkolić pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej?

Posted by:

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy z dnia 19 stycznia 2009 r. pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Przepisy nie precyzują ilości osób przeszkolonych, musi to ustalić pracodawca w zależności od zagrożeń występujących w zakładzie pracy, ilości wypadków przy pracy, procesów technologicznych, ilości osób zatrudnionych itp. Wykaz osób przeszkolonych powinien znajdować się w widocznym miejscu najlepiej przy apteczce.

Zobacz więcej →
0

Co zrobić jeżeli w zakładzie pracy zdarzył się wypadek przy pracy?

Posted by:

W pierwszej kolejności należy pomóc poszkodowanemu, zabezpieczyć miejsce wypadku i powołać zespół powypadkowy. Wypadki ciężkie, śmiertelne i zbiorowe należy dodatkowo zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, powiadomić prokuraturę a w przypadku zatruć dodatkowo Państwową Inspekcję Sanitarną. W skład zespołu powypadkowego wchodzi specjalista ds. bhp i wyznaczony pracownik posiadający aktualne szkolenie z zakresu bhp. Jeżeli w zakładzie pracy nie ma specjalisty ds. bhp można wynająć zewnętrznego specjalistę do zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy ustala okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy.

Zobacz więcej →
0

Kto przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego?

Posted by:

Przepisy nie precyzują jednoznacznie osób, które mają przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Kodeks Pracy nakłada ten obowiązek na pracodawcę. To pracodawca, jeżeli nie jest w stanie tego zrobić może zlecić wykonanie takiej oceny zewnętrznej firmie zajmującej się usługami bhp. Do oceny ryzyka zawodowego można powołać lekarza sprawującego profilaktyczna opiekę lekarska nad zakładem pracy, specjalistów z różnych dziedzin, przedstawicieli pracowników oraz innych kompetentnych osób.

Zobacz więcej →
0
Page 1 of 2 12