Blog

Czy pracodawca ma obowiązek odbyć szkolenie w dziedzinie bhp?

Posted by:

Tak. Art. 2373 § 21 k.p. stanowi iż, pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

0


About the Author:

Admin :